Home - Stellenbosch University Language Centre

Slide Slide Slide

Ulwimi bubomi

Qhagamshelana nehlabathi nabantu balo ngonxibelelwano oluphuculweyo nokuqonda.

Sintsonkothile, siphila ubom obuntsonkothileyo, kwaye ulwimi yeyona nto isidibanisayo. Ulwimi yindawo yenguqu enamandla okutshintsha ubomi, ukwazisa umgaqonkqubo nokudibanisa abantu.

Sikholelwa kukuba ukuphuhlisa unxibelelwano asikuko ukwandisa isigama okanye ukucokisa iziphumlisi. Kuninzi kakhulu.

Singaphezulu kwesikolo solwimisiliziko lolwimi. Siyindawo edlamkileyo yabafundi, abasebenzi kunye nabaxhasi abakhangela uncedo kulwimi nonxibelelwano. Sisebenza ngokubambisana nawe kuhambo lwakho lolwimi.

Iziko loLwimi lweYunivesithi yaseStellenbosch likhaya kwiingcali kufundo lolwimi nokulifundisa, ukufunda nokubhala kunye nonxibelelwano lobuchwepheshe, inguqulelo yolwimi , ukuhlela ngokukhuphela, utoliko nonxibelelwano lwequmrhu. Ngokunjalo senza uphando olunxulumene nophando, kwaye sineqela elisebenza ngolwimi olulula. Konke oku kuthatha ixesha elingama30 emizuzu ukusuka eKapa.

Qhagamshelana nathi ukuze sidibane.

Abantu abasithembileyo de kube ngoku

iBhlogu

Amaziko okubhala njengeendawo zokuphelisa ubukoloniyali

Ngomhla we-4 kweyeDwarha, intloko yethu yeLebhu yase-SU yokuBhala, uRose Richards, waye wazimasa inkomfa yezifundo eyayisingathwe ngobuxhaka-xhaka bale mihla kwi-intanethi neyayimalunga nokupheliswa kobukoloniyali kumaziko okubhala aseMzantsi Afrika. Wabelana nathi ngeengcinga zakhe…

Subscribe to our quarterly newsletter, Dialogos

This post is also available in: English Afrikaans isiXhosa

Menu