Slide Slide Slide

Ulwimi bubomi

Qhagamshelana nehlabathi nabantu balo ngonxibelelwano oluphuculweyo nokuqonda.

Sintsonkothile, siphila ubom obuntsonkothileyo, kwaye ulwimi yeyona nto isidibanisayo. Ulwimi yindawo yenguqu enamandla okutshintsha ubomi, ukwazisa umgaqonkqubo nokudibanisa abantu.

Sikholelwa kukuba ukuphuhlisa unxibelelwano asikuko ukwandisa isigama okanye ukucokisa iziphumlisi. Kuninzi kakhulu.

Singaphezulu kwesikolo solwimisiliziko lolwimi. Siyindawo edlamkileyo yabafundi, abasebenzi kunye nabaxhasi abakhangela uncedo kulwimi nonxibelelwano. Sisebenza ngokubambisana nawe kuhambo lwakho lolwimi.

Iziko loLwimi lweYunivesithi yaseStellenbosch likhaya kwiingcali kufundo lolwimi nokulifundisa, ukufunda nokubhala kunye nonxibelelwano lobuchwepheshe, inguqulelo yolwimi , ukuhlela ngokukhuphela, utoliko nonxibelelwano lwequmrhu. Ngokunjalo senza uphando olunxulumene nophando, kwaye sineqela elisebenza ngolwimi olulula. Konke oku kuthatha ixesha elingama30 emizuzu ukusuka eKapa.

Qhagamshelana nathi ukuze sidibane.

Abantu abasithembileyo de kube ngoku

iBhlogu

UToliko ngeintanethi eklasini – ngoku olungena magingxigingxi!

Ngaba imodyuli yakho iyalusebenzisa utoliko, okanye ungathanda ukusebenzisa ukutolika kwimodyuli yakho? Ootoliki beNkonzo yokuTolika yeZiko leeLwimi le-SU bayafumaneka kwi-intanethi ukuze batolikele abafundi abangathanda ukusebenzisa le nkonzo. Kwisimestha yesibini, sizame ukuyenza…

Uhambo lukaMeryl lweTEFL

UMeryl Davidson ugqibe ikhosi yakhe yeTEFL nePotfoliyo yesiNgesi kwiZiko leeLwimi lweYunivesithi yaseStellenbosch kwaye emva koko waba ngumfundisintsapho wesiNgesi eSouth Korea ithuba leminyaka emibini. Isiqinisekiso sikaMeryl seTEFL sikuvumela ukuba ufundise isiNgesi…

Subscribe to our quarterly newsletter, Dialogos

This post is also available in: English Afrikaans isiXhosa

Menu