Home - Stellenbosch University Language Centre

Slide Slide Slide

Ulwimi bubomi

Qhagamshelana nehlabathi nabantu balo ngonxibelelwano oluphuculweyo nokuqonda.

Sintsonkothile, siphila ubom obuntsonkothileyo, kwaye ulwimi yeyona nto isidibanisayo. Ulwimi yindawo yenguqu enamandla okutshintsha ubomi, ukwazisa umgaqonkqubo nokudibanisa abantu.

Sikholelwa kukuba ukuphuhlisa unxibelelwano asikuko ukwandisa isigama okanye ukucokisa iziphumlisi. Kuninzi kakhulu.

Singaphezulu kwesikolo solwimisiliziko lolwimi. Siyindawo edlamkileyo yabafundi, abasebenzi kunye nabaxhasi abakhangela uncedo kulwimi nonxibelelwano. Sisebenza ngokubambisana nawe kuhambo lwakho lolwimi.

Iziko loLwimi lweYunivesithi yaseStellenbosch likhaya kwiingcali kufundo lolwimi nokulifundisa, ukufunda nokubhala kunye nonxibelelwano lobuchwepheshe, inguqulelo yolwimi , ukuhlela ngokukhuphela, utoliko nonxibelelwano lwequmrhu. Ngokunjalo senza uphando olunxulumene nophando, kwaye sineqela elisebenza ngolwimi olulula. Konke oku kuthatha ixesha elingama30 emizuzu ukusuka eKapa.

Qhagamshelana nathi ukuze sidibane.

Abantu abasithembileyo de kube ngoku

iBhlogu

Zininzi gqitha iindidi zeenkululeko

“Andizange ndayazi kwa into yokuba loo nkululeko yobuqu ikhona, kuba zange ndayingcamla ngaphambili.”
ULiselotte Voets, ngumfundi waseBelgium ofunda kweli evela eKU Leuven (iYunivesithi yamaKatolika yaseLeuven) owatyelela iSU kunyaka ophelileyo njengenxalenye yokufundela kwakhe isidanga seemastazi kwifilosofi, wangena kwikhosi yesiAfrikaans yabafundi abathetha isiDatshi kwiZiko loLwimi ngoxa wayeseMzantsi Afrika. Ngelokubhiyozela uSuku lweNkululeko nge27 Epreli, uye wabelana nathi ngeengcamango zakhe ngenkululeko, ngesiAfrikaans, kodwa ziguqulelwe esiXhoseni apha ngezantsi.

Ulwimi lwenkobe, ulwimi lwentliziyo

Usuku loLwimi lweNkobe: Usuku olunikezelwe kulwimi apho iingcinga zethu zokuqala ziye zathethwa ngomlomo-lilizwe esisenakho ukukholelwa kulo. Sahlukile kakhulu, kodwa le yinto esabelana ngayo sonke. Ulwimi lwenkobe lomntu luthathwa njengolwimi aluve…

Subscribe to our quarterly newsletter, Dialogos

This post is also available in: English Afrikaans isiXhosa

Menu