Slide Slide Slide

Ulwimi bubomi

Qhagamshelana nehlabathi nabantu balo ngonxibelelwano oluphuculweyo nokuqonda.

Sintsonkothile, siphila ubom obuntsonkothileyo, kwaye ulwimi yeyona nto isidibanisayo. Ulwimi yindawo yenguqu enamandla okutshintsha ubomi, ukwazisa umgaqonkqubo nokudibanisa abantu.

Sikholelwa kukuba ukuphuhlisa unxibelelwano asikuko ukwandisa isigama okanye ukucokisa iziphumlisi. Kuninzi kakhulu.

Singaphezulu kwesikolo solwimisiliziko lolwimi. Siyindawo edlamkileyo yabafundi, abasebenzi kunye nabaxhasi abakhangela uncedo kulwimi nonxibelelwano. Sisebenza ngokubambisana nawe kuhambo lwakho lolwimi.

Iziko loLwimi lweYunivesithi yaseStellenbosch likhaya kwiingcali kufundo lolwimi nokulifundisa, ukufunda nokubhala kunye nonxibelelwano lobuchwepheshe, inguqulelo yolwimi , ukuhlela ngokukhuphela, utoliko nonxibelelwano lwequmrhu. Ngokunjalo senza uphando olunxulumene nophando, kwaye sineqela elisebenza ngolwimi olulula. Konke oku kuthatha ixesha elingama30 emizuzu ukusuka eKapa.

Qhagamshelana nathi ukuze sidibane.

Abantu abasithembileyo de kube ngoku

iBhlogu

Iilwimi zethu zeenkobe: Sifumana ntoni thina?

Umhla wama21 kweyoMdumba luSuku lweeLwimi zeeNkobe kuMazwe ngaMazwe. Ingaba ubusazi ukuba ungasebenzisa ulwimi lwakho lweenkobe njengendawo yakho yokuma uthi tsii gxada yasengqondweni?

Subscribe to our quarterly newsletter, Dialogos

This post is also available in: English Afrikaans isiXhosa

Menu