Igumbi leeNdaba - Stellenbosch University Language Centre

Igumbi leeNdaba

Wamkelekile kwiGumbi leeNdaba lakwiZiko leeLwimi!

Apha ungafunda konke malunga noko besikwenza – ngesiNgesi, ngesi-Afrikansi okanye ngesiXhosa. Ungaphengulula neekhathegori zethu zeendaba apha ngezantsi. Tsiba uze ungene ube kunye nathi kuhambo olungothungelwano.

Dialogos_logo

Ileta yethu yeendaba yangekota, i-Dialogos, amanqaku ayo iwaqokelela kwiGumbi leeNdaba. Funda ushicilelo lwakutsha-nje lweDialogos apha uze ubhalisele ileta yethu yeendaba apha.

Ulwimi lwenkobe, ulwimi lwentliziyo

Usuku loLwimi lweNkobe: Usuku olunikezelwe kulwimi apho iingcinga zethu zokuqala ziye zathethwa ngomlomo-lilizwe esisenakho ukukholelwa kulo. Sahlukile kakhulu, kodwa le yinto esabelana ngayo sonke. Ulwimi lwenkobe lomntu luthathwa njengolwimi aluve…

Amaziko okubhala njengeendawo zokuphelisa ubukoloniyali

Ngomhla we-4 kweyeDwarha, intloko yethu yeLebhu yase-SU yokuBhala, uRose Richards, waye wazimasa inkomfa yezifundo eyayisingathwe ngobuxhaka-xhaka bale mihla kwi-intanethi neyayimalunga nokupheliswa kobukoloniyali kumaziko okubhala aseMzantsi Afrika. Wabelana nathi ngeengcinga zakhe…

Ukunwenwa kweziphumo zolwimi

Uninzi lwethu alucingi kangako malunga nolwimi ngokwengqiqo ekuphileni kwethu ubomi bethu bemihla ngemihla. Kwaye noko kunjalo, ulwimi esilusebenzisa kwizifundo zethu, kwiimeko zasemisebenzini nakubudlelwane bethu buqu nabanye abantu lulo olwakha uhlobo…

uSuku lwe Afrika ka2021: Isipho soqhagamshelwano

Inyanga kaCanzibe iqatshelwa njengenyanga yobu-Afrika. Olona suku lobu-Afrika lubhiyozelwa ngomhla wama25 kuCanzibe ukukhumbula ukusekwa koMbutho woManyano lobuAfrika (Organisation of African Unity) ekungoku nje waziwa njengoMbutho wobuAfrika (African Union) ngomhla wama25 kuCanzibe ngo-1963…

girl with wings out of autumn leaves

Yonwabela inkululeko eziswa lulwimi

Yiba nomfanekiso ngqondweni ngehlabathi elingenalo ulwimi. Ingakwazi ukwenzeka lo nto xa ucinga? Awucingi ukuba ingenzeka lo nto?Awukhe uyicinge eyokuba ulwimi luthungelana neengcinga kwaye ayisebenzi eyokucinga ukuba ngaba awucingi ngolwimi lwakho? Uza kufikelela njani kwiingcinga zakho ukuba ngaba azizinzanga kuhlobo oluthile lolwimi?

Masenze iziqhakancu sibhiyozele umhla waMalungelo oLuntu

Ngomhla wama 23, uMphathiswa wezobuGcisa neNkcubeko uMnu Nathi Mthethwa wabhengeza ukuthiywa ngokutsha kwezixeko ezifana neBhayi (iGqeberha); iMaclear (iNqanqarhu) neKing Williams Town (iQonce). Uninzi lwabantu abangazamiyo nokubizela oonoqhakancu, phakathi kwabo kukho…
International Mother Language Day poster

Masikhuthaze ukuxatyiswa kweelwimi ezahlukileyo

Minyaka le, ngomhla wama-21 kweyoMdumba, ihlabathi lonke ngokubanzi libhiyozela uSuku loLwimi lweeNkobe kwiHlabathi ngokubanzi. Ukusukela kuloo nyaka ke, amazwe ngamazwe ehlabathi, ingakumbi abathandi bolwimi, babhiyozela iilwimi zeenkobe ngendlela ngeendlela ezahlukileyo

Udonga lwesikhumbuzo sikaPumlani

It is with the utmost shock and sadness that we heard the news on Sunday 6 December that Pumlani Sibula had passed away. He had been recovering from Covid-19 at…

This post is also available in: English Afrikaans isiXhosa

Menu